Skip to content

128. 最长连续序列

给定一个未排序的整数数组 nums ,找出数字连续的最长序列(不要求序列元素在原数组中连续)的长度。

请你设计并实现时间复杂度为 O(n) 的算法解决此问题。

示例 1:

输入:nums = [100,4,200,1,3,2]
输出:4
解释:最长数字连续序列是 [1, 2, 3, 4]。它的长度为 4。

示例 2:

输入:nums = [0,3,7,2,5,8,4,6,0,1]
输出:9

提示:

 • 0 <= nums.length <= 105
 • -109 <= nums[i] <= 109

题解

python
class Solution(object):
  def longestConsecutive(self, nums):
    """
    :type nums: List[int]
    :rtype: int
    """
    if not nums:
      return 0
    
    data = sorted(nums)
    length = 1
    max_length = 1
    i = 1
    while i < len(data):
      if data[i] == data[i-1] + 1:
        length += 1
        max_length = max(max_length, length)
      elif data[i] != data[i-1]:
        length = 1
      i += 1
    return max_length

Step1.数组排序

Step2.数组遍历,条件判断

Step3.长度输出